Rss

  • redit
  • delicious
  • stumble
  • youtube
  • flickr
  • linkedin
  • google

Innsikt omkring effekter av elektromagnetisk stråling

Temaet er omfattende og komplisert, og ny forskning tilfører kontinuerlig ny informasjon. Det vil alltid oppstå uenighet mellom forskere, industrien og personer om effektene av elektromagnetisk stråling. Industrien ser ut til å ville forsøke å skape tvil om negative effekter der dette gagner deres forretningsmodell. Forfatteren (Jan F. Poleszynski) av denne korte artikkelen arbeider i Uno Vita AS som bl.a. tilbyr elektromagnetisk beskyttelsesteknologi og behandlingsteknologi.  Artikkelen er skrevet med en ærlig intensjon om å dele kunnskap som er ervervet gjennom de siste 10 års arbeid med temaet og ikke som et «salgsverktøy» for egne produkter. Produkter som nevnes, er produkter som er kjent for forfatteren, og det kan være andre produkter som også har liknende effekter. Kroppen er et elektrisk system som også sender ut elektromagnetiske stråler og felt. For mer bakgrunnsinformasjon henvises til artikkelen: Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter (av samme forfatter) som finnes på Uno Vitas hjemmeside


Illustrasjon for deling av informasjon

Alle fysiske objekter avgir et komplekst, elektromagnetisk felt
I all materie er det bevegelse av ladde partikler, fra kvanter, til elektroner, atomer osv. Når ladde partikler beveger seg, skapets det et større eller mindre felt rundt objektet. Slik er et også med alle elektriske «duppeditter», DNA, cellene, kroppen vår, jorden og universet. Feltet som omgir alle ting, dyr, planter og mennesker, blir noen ganger omtalt som «aura». Menneskene har en komplisert sammensatt aura eller biofelt som kan måles med vitenskapelig, reproduserbar og pålitelig teknologi.


En illustrasjon som viser deler av biofeltet kroppen produserer

Utstrålingen fra objektene har ulike egenskaper og styrke
Tar vi elektronikk, datamaskiner, skjermer, mobiltelefoner, WiFi, radio, ledningsnettet, ja kort sagt all menneskeskapt teknologi som benytter elektriske impulser, avgir disse ofte kraftige felt som har fundamentalt andre egenskaper enn naturlige felt fra kroppen vår, planter, dyr, jorden osv. All elektrisk stråling påvirker omkringliggende stråling og visa versa.

Stråling fra alle elektriske «duppeditter» påvirker vårt elektriske felt (biofelt eller aura)
Russiske, franske og ukrainske forskere har bl.a. oppdaget at all trådløs stråling også bringer med seg ett sett av partikler som følger med annen elektromagnetisk stråling. Dette er omtalt som gravitasjonsfelt, torsjonsfelt, Tesla skalarfelt , informasjonsfelt med mer, alt etter hvilket land og hvilken forsker som oppdaget effekten av dette feltet. Naturlige (helsefremmende felt) felt har ingen rotasjon eller partiklene roterer mot høyre, mens stråling fra for eksempel mobiltelefoner roterer mot venstre (beskrivelsen er en forenkling av et komplisert tema). Det betyr mye hvilke egenskaper strålingen har for hvorledes vi reagerer på den. Det er antagelig informasjonseffekten (informasjonen fra feltene fra utstyret) som medfører de skadelig effektene i mindre grad enn selve den tradisjonelle strålingen i seg selv med mindre den er svært kraftig.


Illustrasjon som viser torsjonsfelt fra mobilmaster

Ubehandlet elektromagnetisk stråling gir helseeffekter på kort og lang sikt
Ved uttrykket «ubehandlet» menes at signalet ikke er avskjermet, modifisert eller endret for å redusere effekten på organismen.

Strålingen kan forårsake oksidativt stress på cellenivå og dermed skade cellens funksjon
Strålingen kan bidra til å senke cellenes elektriske potensial i mV (energien målt i volt som skal til for at stoffskifte og grunnleggende funksjoner i cellene skal fungere)
Strålingen fra å holde en ubeskyttet mobiltelefon i hendene reduserer størrelsen og styrken på din egen utstråling (reduserer biofeltet eller svekker auraen om du vil).
Dette kan for eksempel bidra til at kroppen er mer utsatt for uheldig påvirkning fra miljøet rundt
Stråling over lang tid har også vist seg å kunne skade DNA/arvematerialet

Effektene av uheldig elektromagnetisk stråling kan gi omfattende symptomer
Ulike smertetilstander, bl.a. hodepine og migrene spesifikt
Autoimmunsykdommer, bl.a. astma
Fertilitetsproblemer
Søvnvansker og depresjon
Konsentrasjonsvansker
Utmattelse og tretthet
Øresus
Svimmelhet
Hjertebank
Skadet eller endret mikroflora

Grunnleggende måter å redusere skadeeffektene av menneskeskapt stråling
Temaet er omtalt i artikkelen Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter. Det henvises derfor til denne, men litt repetisjon og noe nytt nedenfor.

Generelle råd. Redusere bruken av teknologi og spesielt trådløs, samt sørg for å være mest mulig i kontakt med bakken (være jordet) enten direkte barbent når mulig og/eller ved bruk av jordingslaken/jordingsmatter. Forsøk og ha god avstand til elektrisk utstyr når mulig.

Anskaff teknologi som reduserer informasjonseffekten av apparatene/mobilen osv. Ukrainsk teknologi fra produsenten Spinor International (ledet av professor Anatolii Pavlenko) produserer apparater og «merkelapper» til mobiltelefoner (Spinor mobile) som har dokumentert virkning. Forskning viser at når utstyret og merkelappen brukes, reduseres effekten av trådløs stråling vesentlig på kroppen. Dette tilskrives endret spinn i partiklene i feltet som omgir den elektromagnetiske strålingen. Teknologien er overraskende godt dokumentert. Videre finnes det lovende teknologier som Blushield Tesla gold-serien som i følge produsenten lager skalære bølger (eller torsjonsfelt-bølger). Disse bølgene bidrar til å normalisere det elektromagnetiske miljøet og dermed nøytralisere effekten av den trådløse strålingen. Det finnes også her noe forsking omkring effektene med bl.a. mørkefeltsmikroskopi (før/etter med klare forbedringer), men vi ønsker å bidra til at mer dokumentasjon fremkommer. Blushield har gode omtaler fra sine kunder og mange positive brukererfaringer. Både Blushield og Spinor har mobile (bærbare) løsninger som bidrar til et bedre elektromagnetisk miljø når du er utenfor din beskyttede sone (hjemme). Tilsvarende gjelder dette også ved bilkjøring der man opplever å bli mye mindre trett, samt på arbeidsplassen der man ofte ikke kan kontrollere det elektromagnetiske miljøet.

Anskaff skjermingsprodukter. Skjermingsprodukter har til hensikt helt eller delvis å blokkere uheldig stråling. Det finnes klær, matter, gardiner, malinger, «sovetelt» eller såkalte canopy med mer. Er strålingen der du bor intensiv (noe den er for de fleste i bynære strøk), er det fornuftig å kombinere ovennevnte råd a og b (som man alltid bør gjøre først og uansett andre tilnærminger) med opprettelsen av en «stille sone» (strålingsfri sone). Spesielt effektivt er det å anskaffe et sovetelt som blokkerer både trådløs/høyfrekvent og elektrisk/lavfrekvent stråling slik at kroppen kan hvile og regenerere (bygge nye celler) om natten. Andre tiltak kan være å skjerme av automatiske strømmålere (AMS, smartmeter), eller dekke til en vegg eller et gulv der det kommer en kraftig kilde fra den andre siden.  Det er fornuftig å få råd av personer på området og få målt det elektromagnetiske miljøet der du er. Har du for eksempel en transformator eller høyspentkabel rett ved boligen din, kan dette skape store utfordringer for din helse og er noe du bør ta tak i. Skjerming fjerner ofte ikke informasjonseffekten, slik at vi anbefaler uansett å benytte teknologi som reduserer informasjonseffekten av strålingen.


Kontaktinformasjon:
Du finner oss og undertegnede her: www.unovita.com og shop.unovita.com eller vi e-post salg@unovita.com eller telefon 22 091880 om du ønsker produkter, tips eller råd.