Rss

 • redit
 • delicious
 • stumble
 • youtube
 • flickr
 • linkedin
 • google

Elektromagnetisk stråling – hvordan kan man beskytte seg?

På nettet enten du vil eller ikke

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger og kalles derfor også elektromagnetiske bølger. Eksempler på slik stråling er gamma-, røntgen-, UV-stråling, synlig lys, radiobølger, radar, Wi-Fi, trådløse fasttelefoner, Bluetooth (trådløs), elektrisk stråling fra alle slags apparater og ledninger og elektromagnetiske felt (magnetfelt).Hva mener vi med menneskeskapt elektromagnetisk stråling?

Både stråling fra høyspentkabler, mobiltelefonsendere, trådløse telefoner, trådløse nett og elektriske ledninger og utstyr omtales som menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMS). Slik stråling er langt sterkere enn naturlig stråling fra jorda, sola og verdensrommet døgnet rundt. På bare 300 år har strålingsbelastningen økt med en faktor på flere milliarder, og særlig siden 1990-tallet har økningen vært dramatisk. Vi utsettes stadig for nye strålingskilder i et tilsynelatende ukontrollert tempo. Myndighetene i store land har gitt tillatelse til å utplassere omkring 20.000 nye satellitter i bane rundt jorda, noe som drastisk vil øke strålingen.

Wi-Fi-satellittnettverket vil bestråle hvert kvadratcentimeter av jordkloden med mikrobølgestråling i millimeterområdet (såkalt 5G). Industrien spår en dobling i utbredelsen av 5G og tilsvarende teknologi hvert år i mange år framover. Utplasseringen av satellitter er allerede påbegynt og vil dramatisk nok kunne å true alt liv på jorda. Telekommunikasjonsindustrien arbeider for at alt vi gjør, skal registreres og styres trådløst (automatiske strømmålere, ”smarte” biler, overvåking av apparater med en rekke funksjoner i folks boliger, av mange omtalt som tingenes internett. Flere prosjekter for trådløs kommunikasjon er allerede i gang, slik som utvikling av implantater i kroppene våre. Den automatiserte, massive strålingen vi blir utsatt for, er ikke bare et problem for folkehelsa, ,men også en mulighet for total overvåkning av oss alle. Helseeffektene av såkalt ikke-ioniserende stråling blir fortsatt bagatellisert av industrien og myndighetene som uproblematisk, i sterk kontrast med at over 20.000 studier har hvilken helserisiko stråling utgjør. Ledene forskningsmiljøer og forskere verden over roper stadig høyere varsko for å stanse den økende strålingsbelastningen vi påfører miljøet vi lever i.

Stor helserisiko

Symptomer som kan skyldes menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMS og EMF), er for eksempel elektrofølsomhet, hodepine, smerter, kroniske betennelser i kroppen, diffuse smerter, utmattelse, søvnproblemer, nedsatt forsvar (immunsystem) mot virus, bakterier, parasitter og kreft, høyt blodtrykk, hjerteflimmer, Alzheimers sykdom, autisme, Parkinsons, astma og allergi, lærevansker, AD/HD og kreft. En underliggende virkning av stråling er økt oksidativt stress på cellenivå. Disse problemene har vært kjent helt siden industrialiserte land startet å elektrifisere byene på slutten av 1800-tallet.

Kan du beskytte deg?

Stadig flere opplever å måtte leve med kroniske, til dels alvorlige helseproblemer. Debatten om hvorvidt strålingen er skadelig eller ikke, er ikke satt i gang av «dommedagsprofeter». Mange tusen studier dokumenterer de negative helseeffektene. Derfor har flere hundre av verdens dyktigste forskere, leger og andre signert på en appell til FN og verdens ledere om å stoppe utbyggingen av 5G- nettet (klikk her og les).

Verdens helseorganisasjon (WHO) fikk mobilstråling på listen over mulige kreftframkallende faktorer allerede i 2011 og har advart mot videre utbygning. Til tross for dette har bl.a. norske myndigheter så langt valgt å overse trusselen.

Heldigvis er det mulig å beskytte seg mot stråling på to måter: 1) Ved skjerming/reduksjon av strålingseksponering. Skjerming eller blokkering av hele eller deler av den trådløse strålingen baserer seg gjerne på materialer (stoffer), maling og klær som blokkerer eller reflekterer stråling. Det finnes materialer som leder (som kan jordes) og dermed avleder statisk elektrisitet og spenning fra elektriske felt til jord. Et par eksempler på tiltak som kan beskytte deg:

 1. Forsøk og være ute i naturen godt unna mobilmaster og antenner så ofte som mulig
 2. Bruk minst mulig trådløs teknologi og slå den av når du ikke bruker den aktivt. Sett mobiltelefonen i «flymodus» når du ikke trenger den
 3. Øk avstanden til kildene for dermed å redusere effekten av strålingen. Plasser alle strømførende kabler, PC, skjermer og teknisk utstyr så langt unna kroppen som mulig.
 4. Bygg deg en beskyttet sone, en oase der kroppen får hvile om natten med «sovetelt» (også kalt baldakin og canopy) slik at den får tid til å regenerere dine celler.
 5. Sørg for å understøtte god avgiftning av kroppen og få i deg godt med antioksidanter. Det er godt kjent at personer som har mye giftstoffer i kroppen, ofte blir mer plaget av negative helseeffekter fra stråling enn andre.

Baser ytterligere skjerming på målinger

Eksempel på sovetelt som beskytter med matte

Det rimeligste og dermed mest fornuftige du kan gjøre, er aktivt å redusere eksponeringen. Det inkluderer den tiden du bruker på skjerm/skjermer. Når det gjelder skjerming, er det viktig å forstå at mikrobølgestråling (radiostråling; RF) reflekteres i vegger, tak og gulv. For å skjerme seg effektivt må man sørge for at eventuelle tiltak som beskyttende gardiner, maling, stoffer bak/rundt smartmetere eller tilsvarende, er «tette» slik at stråling ikke lekke gjennom.

Klær som beskytter mot stråling

Vi anbefaler å sette verk tiltak utover ovennevnte. Opprettelse av en beskyttet sone rundt senga ved hjelp av sovetelt kan være svært effektivt, men man bør foreta målinger før og etter slik at man vet at tiltakene gir god effekt. Dernest gir materialer og stoffer som leder strøm og dermed kan jordes, alltid bedre beskyttelse en reflekterende materialer.

Prana Biospace Grafen EMF beskyttelse for rom

Elektromagnetiske miljøforbedringer

Spinor Forpost personlig beskyttelse

Det kan være komplisert og kostbart å skjerme seg effektivt fra stråling og dessuten konfliktskapende fordi mange ønsker å ha Wi-Fi med de fordelene trådløs kommunikasjon gir. Elektromagnetiske miljøforbedringer kan foretas uten å påvirke signalene eller funksjonaliteten til mobiltelefoner og annet utstyr som benytter radiosignaler. De fleste miljøforbedrende tiltak verken blokkerer, skjermer eller fjerner strålingen, men bidrar til å motvirke effekten på mennesker og dyr. Miljøforbedrende tiltak er derfor lettere å gjennomføre for folk flest enn skjerming og reduksjon. Vi anbefaler skjerming og spesielt å opprette en beskyttet sovesone (sovetelt). Flere leverandører tilbyr slike løsninger, men mange av dem mangler vitenskapelig dokumentasjon på effekten. Nedenfor er det noen eksempler på miljøforbringer som er godt dokumentert å være effektive:

Jordingslaken

Jordingsmatter/-laken, jordkontakt
Disse avleder spenning, synkroniserer kroppen med jordas naturlig frekvenser, bidrar til en positiv stimulering av kroppen og gir mange positive helseeffekter

Pranan og Spinor beskyttelsesteknologi
Disse teknologiene er begge basert på omfattende forskning og vitenskapelig dokumentasjon. De har noe ulike virkningsmekanismer, og en kombinasjon av de to teknologiene kan gi god effekt. De bidrar på ulike vis til å endre strålingens virkninger på kroppen i positiv retning. Begge produsentene tilbyr «klistrelapper» til mobiler og håndholdte, personlig beskyttelsesutstyr man kan ha i lommer eller nær kroppen foruten enheter som forbedrer strålingsmiljøet i hele rommet eller huset. Har man begge teknologiene, inkludert personlige enheter man tar med på reise, i bilen og på flyturer, vil negative effekter av strålingen reduseres. For de som ikke er blitt elektrosensitive, kan slike tiltak være nok, selv om også slike personer bør gjøre det de kan for å skjerme og begrense strålingen mest mulig.

Utstyr og informasjon
Uno Vita AS leverer nevnte teknologier og utstyr. Du finner mye av dette i nettbutikken her!
Det samme gjelder Helsemagasinet vitenskap og fornuft her!

Ta gjerne kontakt for hjelp når du har lest og satt deg inn i temaet. Abonnenter av Helsemagasinet kan lese alle artiklene som er publisert på nett, dersom de ikke har papirutgaver for hånden.

E-post salg@unovita.com og/eller tlf. 22 091880 mellom kl. 10 og 15 hverdager.

Lenker, mer informasjon og forskning

Uno Vitas hjemmeside

http://www.unovita.com/index.php/2012-06-24-17-26-35/81-emfoppdatering
http://www.unovita.com/index.php/2012-06-24-17-26-35/83-emf
http://www.unovita.com/index.php/2012-06-24-17-26-35/84-farlig-emf

Helsemagasinet
https://vof.no/?s=str%C3%A5ling

Einar Flydal om smartmeter
https://einarflydal.com/

Folkets strålevern
http://www.folkets-stralevern.no/

Mercola
https://search.mercola.com/results.aspx?q=EMF#stq=EMF

Andre lenker
5G appellen – bidra å signer den!
5G utvikling og status
SpaceX har fått tillatelse av FCC til utplassering av over 7000 satellitter
Kina bygger Wi-Fi med satellitter
Viktig forskning fra Environmental trust-stiftelsen

Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter 

1620

Om forfatteren. Jan Poleszynski er daglig leder i Uno Vita AS og driver Klinikk for integrert medisin. Han har arbeidet med elektromedisinske løsninger (elektromagnetisme brukt i terapeutisk sammenheng) siden 2008. Spesialiteten er elektromagnetisme og helse.
jpg1

Bakgrunn. Artikkelen er skrevet for å bidra til at folk flest får en bedre forståelse av tema menneskeskapt elektromagnetisk stråling og hva det betyr for oss og litt om hva vi kan og bør gjøre med den. Vi omtaler denne strålingen som ikke-ioniserende stråling (ioniserende stråling som røntgen mm er det stor enighet om er skadelig). Andre uttrykk for ikke-ioniserende stråling kan være EMS, EMF, Electrosmog, skittenstrøm, høyfrekvent trådløs stråling og elektriske og magnetiske felt. Strålingskildene er i prinsippet alt elektrisk utstyr, alle strømførende kabler (høyspent og lavspent), alle trådløse sendere/mottakere som AMS (smartstrøm-målere), mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse enheter i huset, skjermer (PC, mobil, nettbrett, TV), offentlige radiosignaler, nødnett og politiets og militære sendere. Artikkelen vil ikke bruke mye plass på dokumentasjon eller argumentasjon for å forklare effektene av ulike strålingskilder. Det er rikelig med forskning på området som viser at den elektriske «støyen» har en negativ effekt på kroppen og at enkeltpersoner er spesielt sårbare (de som har blitt elektrosensitive). Formålet med denne artikkelen er ikke å overbevise skeptikerne, men gi informasjon til de som ønsker å gjøre noe med problemet selv.
1d3a2f495a78e435e383deb82da1b012 bpfull

Du er elektrisk. Kroppen din er et elektrisk system, og funksjonen i alle celler er 100 % avhengig av at ditt elektriske system fungerer og at kommunikasjonen går uforstyrret. Essensiell elektromagnetisk kommunikasjon i kroppen blir påvirket av alle elektriske felt, for eksempel jordens egne «frekvenser», solstråling og mobiltelefoner. Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger de siste 20 årene. Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom i 2011 med en uttalelse om at «bruk av mobiltelefon kan synes å være kreftfremkallende». Studien var et samarbeid mellom 14 land og 31 forskere. WHO anser nå mobiltelefonbruk til å tilhøre samme klasse «giftighet» som bly, bileksos og kloroform.

light body
Bildet er en illustrasjon av en lyskropp

Kunnskapslenker:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/en/
http://www.bioinitiative.org/how-wireless-technologies-may-affect-childhood-development/
http://emf.mercola.com/
http://microwavenews.com/
https://www.emfanalysis.com/research/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50289-2_4

Du blir bestrålt (frivillig og ufrivillig) i massive doser, hva vil du gjør med det?

electrosmog 1

Perspektiv og forståelse. Debatten om stråling og AMS på Facebook og andre medier tyder på at mange ikke forstår omfanget og betydningen av temaet elektromagnetisk stråling. Det er de som er heftige motstandere av AMS (automatiske strømmålere), men samtidig sitter og skriver debattinnleggene på sin mobil eller PC med trådløst nett. Signalene fra din mobil og ditt trådløse nett er normalt mye kraftigere enn en AMS-måler i gangen. Det er derfor nødvendig å forstå helheten og gjøre det man kan selv, i tillegg til å protestere på (stadig) nye strålingskilder i hverdagen. Uttalelsen er ingen kritikk mot de som er betenkte eller ønsker å bestemme over egne elektromagnetiske omgivelser, men kun er ønske om å bidra med en mer helhetlig forståelse om tema. Det testes og bygges 5G nett (5G er betegnelsen på femte generasjon mobilnett) i flere land, og Norge er intet unntak (Telenor tester og bygger ut). Overskrifter som; «Nå starter 5G-kappløpet. Norge kan bli foregangsland for neste generasjons mobilnett» bekymrer.  Overskriften satt på spissen eller sagt på en annen måte: «Nå starter 5G kappløpet som vil bruke den norske befolkningen som prøvekaniner, det blir spennende å se hvilke reaksjoner vi får blant befolkningen. Dette blir det penger av, så det blir nok begrenset med protester fra makthaverne». I frekvensområdet til 5G opererer man helt opp i det som omtales som millimeter bølger (over 24 GHz i dette tilfellet) som har blitt brukt medisinsk (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=millimeter+wave+therapy) og militært i 20 år i bl.a. Russland og USA (https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System). 5G er en teknologi, som kan få dramatiske konsekvenser hvis den blir tatt i bruk globalt og noe man absolutt må protestere mot og beskytte seg mot.

active denial systemrsw1

Kort om elektromedisin og utstyrsbasert energimedisin. Det er et paradoks at man innen utviklingen og bruken av elektromedisinsk utstyr og teknologi er godt kjent med at selv svake elektromagnetiske felt har effekt på kroppen. Det er utviklet en rekke behandlingsmetoder som viser godt dokumenterte effekter på bl.a. smerter og mange andre lidelser. Slikt utstyr har vært i bruk i over 20 år verden over (Russland og USA er blant landene som har vært lengst fremme) og millioner av mennesker er blitt behandlet med denne typen verden over, og stadig flere systemer blir tilgjengelig med klassisk medisinsk godkjenning.  Klassiske skolemedisinske databaser som Pub Med har nå indeksert en rekke gode studier. Et eksempel er for såkalt PEMF (pulserende magnetfelt terapi, som ofte etterlikner naturens pulserende felt). Søker man på PEMF therapy får man over 300 resultater (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pemf+therapy).

TimeWaver8
TimeWaver systemer

Mange elektromagnetiske terapiformer. Det er en rekke andre elektromedisinske terapier som bl.a. infrarød, transkraniel stimulering, mikrostrømterapi, millimeterbølge-terapi (ja du leste riktig samme bølgelengder som de tenker å bruke for 5G) som er godt dokumentert og i bruk i verden over. Innen elektromedisinen kan man med rette si «Enten vet man at en rekke av disse teknologiene er effektiv i behandling, ellers har man rett og slett ikke lest studiene og satt seg inn i tema». Det er liten debatt om elektromagnetisme kan brukes medisinsk (det er godt dokumentert at det kan), men mer en debatt om mulige nye bruksområder og at denne terapiformen kan være grunnlaget for fremtidens medisin. Energi -og elektromedisinske behandlere søker å arbeide på årsaksnivå (informasjons- og energetisk nivå) fremfor dagens symptomorienterte medisinske tilnærming.

paradox logical 300x250

STRÅLINGSPARADOKSET: Det er godt kjent i vitenskap at elektromagnetisme har en vesentlig regulerende effekt på vår kropp og vår helse, mens man i kommunikasjons -og IT-industrien later som den massive elektromagnetiske strålingen vi oversvømmes av, ikke har noen effekt på vår helse.

Tips til deg som ønsker å beskytte deg og være føre var:
Listen er ikke komplett og en forenkling for å unngå at det blir for langt og for mye detaljer. Spør oss om råd om ønskelig.

 emf effects on cells and tissues


Lavkostnadsråd:

 1. Bruk mobiltelefonen minst mulig, hold den aldri inntil hodet, sette den på flymodus så ofte du kan
 2. Avstå fra trådløst nett hjemme og på jobb. Bruk kablet nett så langt mulig. All teknologi som er trådløs, er en potensiell støykilde.
 3. Sett alt elektrisk utstyr så langt unna kroppen som mulig. Elektriske felt avtar normalt ganske mye rundt 1-1,5 meter
 4. Sørg for at du ikke har noe elektronikk og trådløse enheter på soverommet. Slå gjerne av sikringen for soverommet om natten
 5. Ta pauser fra all elektronikk, TV, mobil og PC skjermer minst en time før du legger deg
 6. Installer et program som IRIS eller tilsvarende som fjerner blålys fra skjerm din om ettermiddagen
 7. Minimaliser bruken av sparepærer, automatiske og trådløse målere og ta ut ladere fra kontaktene når de ikke er i bruk
 8. Gå barbent ute så ofte du kan, et besøk i naturen kan bidra til å gjenopprette din elektriske balanseRåd som krever investeringer:

Liste i prioritert rekkefølge (dvs. det du får mest effekt av) uavhengig av de økonomiske konsekvensene.

 1. Lag deg en beskyttessone der du sover. Kroppen og cellene dine regenererer og fornyer seg om natten. Der er viktig og fordelaktig om kroppen kan få ro og arbeide uforstyrret i disse timene. En beskyttet sone vil inkludere et beskyttelsestelt og en sengematte laget av et materiale som avleder elektriske felt til jord og reflekterer trådløs stråling. Denne frisonen er noe av det mest effektive man kan gjøre og som er mindre avhengig av hva naboen gjør, eller tele- eller strømleverandørenes utbygging.
 2. Sørg for å være jordet når du sover og helst når du arbeider også (bruk   jordingsmatte). Dette gjør du enkelt ved å skaffe deg et jordingslaken (et laken med sølvtråder som er koblet til jord). Det er en selvfølge for alle utstyrsleverandører og jorde sensitivt elektrisk utstyr, slik at det blir mindre sårbart for elektrisk støy og statisk elektrisitet. Det burde være en selvfølge for vår sensitive kropp også.
 3. Skaff måleapparater for skittenstrøm og et multifrekvensapparat som strålingsdetektoren ESI 24. På den måten kan du avklare om du (etter å ha fulgt rådene over) fortsatt har for høye nivåer av enten skittenstrøm (høyfrekvent støy på el-nettet) eller andre kilder du bør beskytte deg mot. I tillegg kan du holde deg orientert om endringer i omgivelsene eller måle strålingen der du oppholder deg mye. Det bygges som kjent ut nye mobilmaster og nett forløpende, samt at du kanskje har naboer som uheldigvis plasserer sin trådløse ruter (sender) rett under din sofa eller seng. Videre kan du avklare om det finnes noen sterke magnetfelt (fra høyspent, sikringsskap eller andre kilder) du bør beskytte deg mot.
 4. Anskaff en Verdana Geo. Det er en enhet som stopper spinneffekten i elektriske felt (noe som russiske og ukrainske forskere har påvist og måler) i alt utstyret som er koblet på husets ledningsnett. Produsenten har også lagd en liten «klistrelapp» som kan festes på mobilen for å redusere den negative effekten av mobilstråling.

elektroszmog terbeli mezok 2015021791130 77

Du finner oss her: shop.unovita.com eller vi e-post salg@unovita.com(https://shop.unovita.com/omgivelser/elektromagnetisk-straling/stralinlgsbeskyttelse.html) eller telefon 22 091880 om du ønsker produkter, tips eller råd. Lykke til i ditt «strålende» univers!

Forbehold. Uno Vita hevder ikke at produktene vi markedsfører, kan kurere sykdom, selv der dette blir påstått av andre som kan ha vist til god effekt. All bruk av kosttilskudd eller behandlingsutstyr foregår på eget ansvar og bør skje i samråd med helsefaglig kvalifisert personell. Konsulter din lege om du er i tvil. Bedriften er en av Norges ledende innen elektromedisinske og helhetsmedisinske produkter og selger til videreforhandlere, behandlere, klinikker og enkeltpersoner.

Sjøgata 15, 1516 Moss – Tlf. 22 09 18 80 (tlf. tid kl. 10 – 15 hverdager)
Epost salgsavdeling: salg@unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com
Hjemmeside: www.unovita.com
Copyright © 2017 – All rights reserved – ®

Skaff deg jordingslaken – bakkekontakt er godt for deg!

70 %av de som sover på jordingslaken opplever bedre søvn, mindre smerter og mer energi

Tusenvis av ordmenn har skaffet seg jordingslaken, og de kjenner det er godt for kroppen (spesielt vinterstid). Uno Vita har nå produsert opp 1000 nye laken i absolutt beste kvalitet på marked (orske plugger og kontakter, sikker tilkobling som ikke gjelder de amerikanske variantene som enkelte andre leverer i Norge). For deg som har brukt jordingslaken noen år er det kanskje på tide å bytte ut lakenet. Effekten blir dårligere etter mange vask og over tid fordi sølvtrådene i lakenet blir slitt. Jordingslaken er den perfekte gave og det enkleste du kan gjøre for din helse (du trenger bare sove på dem).

 

Nå kan du sikre deg super laken til gode priser (salg og volumrabatt), sjekk i nettbutikken her!Normalpris kr 1 295,-

Jordingskampanje:1 laken til kr 1195,-2 laken til kr 1125,- pr. stk.4 laken til kr 990 pr. stk. (til hele familien, reserve laken eller en flott gave)Fri frakt for ordre over kr 2000

Hvorfor gå barbent? Hvorfor bruke jordingslake og jordingsmatter?

Her er noe av grunnene.Mennesket og våre forfedre har vært i kontakt med bakken nær 6 millioner år, men siden 1950tallet har den industrialiserte delen av verden mistet «bakkekontakten». Går du barbent, bader i sjøen og er i direkte kontakt med den,er det god medisin. Når du sover og er inne, er du avskåret fra den naturlige elektriske stimulansen fra bakken.

Studier av en gruppe som sov jordet, viste følgende:

 • 85 % sovnet fortere
 • 93 % sov bedre hele natten
 • 82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
 • 74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
 • 78 % opplevde bedre helse generelt sett

Andre studier viser at blodets evne til å transportere oksygen forbedres kort tid etter at du er jordet og at blodet flyter bedre, dette motvirkerhjerteproblemer.


Bilder tatt med varmefølsomt kamera av kvinne 44 med kroniske ryggsmerter (før/etter). Vesentlig reduksjon i smerter etter 4 døgn, bedret søvn etter 14 dager. Merk! Erfaring viser at det ofte er store forskjeller på hvor lang tid det tar før flertallet registrerer bedre søvn (ikke nødvendigvis lengre). Å drikke nok vann det er en forutsetning for bedring.

Forhandlere ønskes velkommen (forhandler priser fra 10 jordingslaken og oppover)

 

Uno Vitas egenproduserte Medical Earthing jordingsplugger eri beste bomull og med topp kvalitet sølvtråder. Vi leverer kun jordingslaken, elektroder og matter med 100 % sikre (har en innebygd «sikring») norskutviklede plugger for tilknytting til jordete kontakter etter EU-standard.

 Video om tema

https://www.youtube.com/watch?v=MULciJqofM0

Blodet flyter bedre video

https://www.youtube.com/watch?v=Ja6yYPZT36ABlomster gror bedre når de er jordet

https://www.youtube.com/watch?v=cRW0XO2xWn4Filmen om jording

https://www.youtube.com/watch?v=p7gWnRG8gfkJoseph Mercola og oppfinner Clint Ober diskutere jording i detalj

Forskning og studier:

Kontakt oss for mer informasjon og anbefaling av løsningUno Vita og Klinikk for integrert medisin har et bredt spekter av løsinger. Vi setter gjerne opp en totalpakke for deg og avklarerer PC-behov med mer. Klienter anbefales en måletime i klinikken (hvis mulig) slik at man bedre kan prioritere riktig behandlingsløsning. Klinikker får skreddersydd løsinger etter sitt behov. Vi har mye informasjon, erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Vi tilbyr første linje opplæring, samt at vi kan hente inn eller anbefale kurs i utlandet om ønskelig og nødvendig. Oppgi ditt behov, så setter vi opp en endelig helhetlig løsning for deg/dere.

Uno Vita AS – Klinikk for integrert medisin Nettbutikk: shop.unovita.comHjemmeside: www.unovita.come-post salgsavdeling: salg@unovita.com Tel. +47 22 091880

 

Copyright © 2016 – Uno Vita AS – ® Klinikk for integrert medisin

Grounding after moderate eccentric contractions reduces muscle damage

(2015)

One-Hour Contact with the Earth’s Surface (Grounding) Improves Inflammation and Blood Flow—A Randomized, Double-Blind, Pilot Study

(2015)

The effects of grounding (earthing) on inflammation, the immune response, wound healing, and prevention and treatment of chronic inflammatory and autoimmune diseases

(2015)

The Effect of Grounding the Human Body on Mood

(2015)

Grounding the Human Body during Yoga Exercise with a Grounded Yoga Mat Reduces Blood Viscosity

(2015)

Grounding the Human Body Improves Facial Blood Flow

(2014)

Differences in Blood Urea and Creatinine Concentrations in Earthed and Unearthed Subjects during Cycling Exercise and Recovery

(2013)

Earthing (Grounding) the Human Body Reduces Blood Viscosity—a Major Factor in Cardiovascular Disease

(2012)

Earthing the Human Organism Influences Bioelectrical Processes

(2012)

Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth’s Surface Electrons

(2012)

The neuromodulative role of earthing

(2011)

Emotional Stress, Heart Rate Variability, Grounding, and Improved Autonomic Tone: Clinical Applications

(2011)

Earthing the Human Body Influences Physiologic Processes

(2011)

Chronic Disease: Are We Missing Something? (Editorial)

(2011)

Pilot Study on the Effect of Grounding on Delayed-Onset Muscle Soreness

(2010)

Changes in Pulse Rate, Respiratory Rate, Blood Oxygenation, Perfusion Index, Skin Conductance, and Their Variability Induced During and After Grounding Human Subjects for 40 Minutes

(2009)

The Effect of Earthing on Human Physiology, Part 2: Electrodermal Measurements

(2007)

The Effect of Earthing on Human Physiology, Part 1

(2006)

The Effectiveness of a Conductive Patch and a Conductive Bed Pad in Reducing Induced Human Body Voltage Via the Application of Earth Ground

(2005)

The Biologic Effects of Grounding the Human Body During Sleep as Measured by Cortisol Levels and Subjective Reporting of Sleep, Pain, and Stress

(2004)

Medical Thermography: Clinical Earthing Application in 20 Case Studies

(2004)

Grounding the human body to earth reduces chronic inflammation and related chronic pain

(2003)

Grounding the Human Body to Neutralize Bioelectrical Stress from Static Electricity and EMFs

(2000

Elektromedisinsk utstyr for klinikker og behandlere fra Uno Vita AS

Priser på medisinsk utstyr fra Uno Vita ASUtstyret nedenfor er primært tenkt for klinikker og behandlere selv om det godt kan brukes av andre med litt opplæring. Dokumentet er ikke ment å gi fulle produktbeskrivelser, men en oversikt og prisoverslag. Produktbeskrivelser, sertifikater, utvidet informasjon om funksjoner oversendes etter behov og på forespørsel. Alle prisene er eks. mva, frakt og opplæring om annet ikke er klart spesifisert. Endringer i valuta før varen er bestilt, kan påvirke sluttprisen. Utstyret har internasjonale godkjenninger som CE og/eller ISO. Det er lenker i overskriftene i kursiv med produsentinformasjon (klikk på dem så skal din nettleser startes).

Profesjonell frekvensterapi/mikrostrømterapi med et stort bruksområde

TimeWaver Frequency og TimeWaver Home TimeWaver Frequency og TimeWaver Home kan benytte så å si alle de mest kjente varianter av mikrostrøm og frekvensterapi (ekstra utstyr leveres på forespørsel). Dette inkluderer bl.a.; vekselstrøm (AC), likestrøms varianter (DC), CES (anti-stress og depresjoner), mikrostrøm smertebehandling med mer. TimeWaver Frequency og hjemmeapparatet Home kombinerer avansert frekvensterapi med TimeWavers informasjonsfeltterapi.

TimeWaver Frequency systemene leveres med helhetlige behandlingsprotokoller basert på Nuno Nina`s 130.000 frekvenser standard. Nuno Ninas Gold Cycle og Jan Poleszynskis Deep Cycle individuelle integrert medisinske behandlingsserie leveres uten tillegg i Norge. TWF leveres også med standardprogrammer og de åpne frekvensdatabasene fra Dr. Rifes – Royal Rife frekvenser med flere. Uno Vita leverer med bærbar moderne PC, ferdig installert som en del av prisen for TimeWaver Frequency (Norsk, Svensk, Dansk eller Engelsk). Gratis online og telefonsupport er inkludert første 3 måneder (begrenset til 4 timer totalt).    Prisestimat TimeWaver Frequency komplett kr. 149.900,-

 

TimeWaver HOME (frekvenser/mikrostrøm der du er) kr. 23.864,-Hjemmeapparat for egenbehandling

Ledene informasjonsfeltterapi utviklet av Marcus Schmieke

TimeWaver MedTimeWaver Med er det mest avanserte, pålitelige og reproduserbare apparatet vi har sett så langt i verden når det gjelder analyser av informasjonsfelt. Systemet er i bruk av 1000-vis av behandlere verden over med en hovedvekt i tysktalende land. TimeWaver Med er laget for å analysere bakenforliggende årsaker til sykdom og for å kunne påvirke disse positivt uten direkte berøring. TimeWaver hevder ikke at systemet er skolemedisinsk akseptert generelt sett, på tross av studier som viser klar effekt. Vår kliniske erfaring ved Klinikk for Integrert Medisin i Norge er at systemet gir samsvarende informasjon med fysiske analyser i så stor grad at vi anser det som helt usannsynlig at det skulle være tilfeldig. TimeWaver Med kan leveres med HRV hjerteanalyse (en avansert «EKG»), Aura foto og mange tilleggsmoduler etter ønske og behov.

TimeWaver Med+ (organ balansering, mikrostrømmodulpluss Meridian-analyse, energipunkter, lyd, aura, TimeLine og WaveScreeningmodulenPrisestimat TimeWaver Med+ fra kr. 240.000,-

TimeWaver Med(Et profesjonelt system bygge på med organ balansering, WaveScreeningmodulen, mikrostrømterapi og MyTimeWaver modulen (kan oppgraderes)    Prisestimat TimeWaver Med fra kr. 175.500,-

Du vibrerer, du utstråler elektromagnetiske bølger i likhet med all fysisk materie

Ditt fysiske liv, din helse og all fysisk aktivitet i kroppen styres av elektromagnetisme. Alt liv, all fysisk materie slik vi kjenner den, har en elektromagnetisk utstråling som svinger (måles gjerne i svingninger/vibrasjoner pr. sekund eller Hertz, Hz).

Bilde av solens og jordens elektromagnetiske felt som påvirker hverandre. Aktivitet på solen påvirker din helse og din hjerterytme. Vi trenger ikke noen religiøs forklaring på at «alt henger sammen», det er nok å forstå elektromagnetisme (lys, strøm, pulserende felter, partikler som beveger seg) og grunnleggende fysikk. Elektromagnetismen viser med all tydelighet at alt henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Continue Reading >>

GODT VANN – EN FORUTSETNING FOR GOD HELSE

dreamstime m 225978SMALL

Skyll ut avfall før det gjør skade

I vårt samfunn brukes det i dag over ½ million giftstoffer. En gjennomsnittlig vestlig borger har minst 300-400 hundre av dem i kroppen. Vi vet at det er en dramatisk økning av kroniske nyresykdommer i mange vestlige land. Nyrene kan bli skadet av for mye giftstoffer, en rekke medisiner og alle former for stress. Mangler de nok rent vann kan tilstanden bli kritisk.

waterfall2

Vann og kroppen vår. Omkring 60-78 % av kroppen er vann (små barn har mest, mengden synker med alderen og hvor godt hydrert du er), 85 % av blodet er vann, 73 % av hjernen er vann, 83 % av lungene er vann, 80 % av nyrene er vann, over 90 % av cellene dine er bygget av vannmolekyler. Biokjemi, cellekommunikasjon og transport av næringsstoffer i kroppen, forutsetter god hydrering. Forsking viser at vann har helt unike og livskritiske funksjoner på cellenivå vi hittil ikke har vært klar over. Alle ioner og molekyler (inkl. DNA) i cellene har et «hydreringslag» av vannmolekyler rundt seg som sørger for at de kan samhandle og utveksle informasjon med omgivelsene. Uten nok godt vann er det ikke mulig. Vann transporterer livskritiske næringsstoffer til og fra celler. Vann er direkte involvert i omsetning og transport av oksygen. Ingen ting fungerer i kroppen, verken fysisk, elektrisk eller følelsesmessig, uten vann.

the human body water
Er det forskjell på vann og «vann»? Mange steder drikkes det vann som inneholder giftstoffer og tungmetaller, bakterier og andre sykdomsfremkallende organismer. Vanlig «godt» drikkevann inneholder ofte tungmetaller, muggsoppgifter fra gamle rør, klor og andre kjemikalier. Vannet kan være surt, hardt, ha ubehagelig smak, lukt og være uegnet som drikkevann. Spørsmålene er; hvor mye er «for mye» giftstoffer? Alle giftstoffer er «for mye giftstoffer», vi har nok som det er. Vannet fra springen har mistet naturlig struktur og inneholder også informasjonen (vibrasjonene) til giftstoffer det har vært i kontakt med selv om det på «papiret» ofte er relativt rent. Byvann har et positiv elektrisk potensial (oksidant reduksjonspotensial = ORP) på +200/300, som betyr at det fungerer som en «oksidant», mens optimalt vann og ionisert vann kan ha en ORP på opptil -900 ORP. Vann med – negativ ORP har evnen til og går rett ut i blodet å avgi elektroner og kan dermed sammenliknes med en effektiv antioksidant. Mange bruker store summer på ulike remedier, vitaminer og medisiner fremfor skikkelig mat og optimalt vann, som er en forutsetning for at alt det andre skal ha ønsket effekt.

dreamstime m 47523583WEB
H3O2, vitalisert, strukturert og levende naturlig vann. Vann inneholder informasjon og finnes i naturen (fosser, elver, hav) i klynger av molekyler, disse er mye enklere å absorbere og hydrerer kroppen mye bedre enn vanlig «ødelagt» byvann. Vannet i blodet og cellene er laget i strukturer (H3O2) med tre hydrogenatomer og to oksygen atomer. Vann er det eneste «stoffet» vi kjenner som kan eksistere i fire former; fast stoff (is), flytende, gass og som H3O2 (unike molekyler som skiller seg fra vanlig vann). Vi lærer hele tiden om vann og vet «egentlig», enda ikke helt hva dette mirakelstoffet egentlig er.

Se video om H3O2!

 

558061 486654141401935 1776313820 n

Så hva er optimalt vann?

 1. Det er rent og fritt for forurensing
  Det inneholder alle naturlige mineraler kroppen trenger
  Det har klyngestryktur som gjør at kroppen og cellene lett kan absorbere vannet
  Det inneholder ikke informasjonsrester av kjemikalier eller medisiner
  Det har – negativt potensial (har negativ elektrisk ladning)
  Optimalt vann inneholder også H3O2, men det vesentlige er at kroppen lett kan danne H3O2

 

structured water  

Strukturert vann

 

kangen water davao 73168906

«Skal du vaske bilen din vasker du den ikke i Cola, du vasker den i rent vann, ingen grunn til å behandle kroppen din dårligere»

Hvor mye vann? Behovet varier naturlig nok med alder, fysisk størrelse, belastning og treningsmengde. Det kan også tenkes at, selv om du drikker nok dødt vann på flaske eller fra springen blir ikke kroppen skikkelig hydrert uansett. Enkelte matvarer inneholder mye vann og vil påvirke totalbehovet. Anslagene er med forbehold og for voksene. Kvinner 2-2,7 liter, menn 2,5 – 3,7 liter. Viktig at man får nok fullverdig salt i dietten (type Real Salt, Maldon og/eller Himalaya Salt).

dreamstime m 38236979SMALL
Du finner løsninger her; shop.unovita.com eller ta kontakt pr. epost eller telefon for mer informasjon
Uno Vita AS – Klinikk for Integrert Medisin Kjelsåsveien. Tlf. 22 09 18 80 – epost:salg@unovita.com

Smerter og elektromedisin

SMERTER ER ET ELEKTRISK PROBLEM

15482591 s
Smertelidelser rammer de fleste. De utløsende årsakene kan være mange, fra stress/depresjoner til fysiske skader, men fysiologisk sett er det mer ensartet. Et smertesignal blir sendt fra et nervefiber (for eksempel i foten), videre opp i ryggsøylen og til hjernen der meldingen blir mottatt.

Et smertesignal blir sendt fra et nervefiber (for eksempel i foten), videre opp i ryggsøylen og til hjernen der meldingen blir mottatt. Noen ganger er smerten akutt, man brenner seg på fingrene og flytter dem eller de kan bli kroniske. Kroniske smertersignaler kan fortsette å sende beskjeder til hjernen selv om den utløsende årsaken ikke lenger er til stede. Det har oppstått en kronisk elektrisk ubalanse, og før «strømmen slås av» vil smerten fortsette å være der.
Uavhengig av opprinnelig årsak har smertesignalene noe felles, de er elektriske.

insidethecell-dt

Skala som viser økende helseproblem med sykende spenning i cellemembraen

Problemer oppstår i celler og organer når den elektriske spenningen i cellemembranen synker under -70 mV. En celle med optimalt elektrisk potensial har optimal pH, god oksygentilgang, alle essensielle mineraler til stede og produserer nok av energimolekylet ATP (adenosin trifosfat). Klinikk for integrert medisin har spesialisert seg på elektromedisin. Vi benytter mikrostrøm- og pulserende magnetfeltterapi, som er godt dokumentert, effektivt og direkte påvirker cellenes energiproduksjon.
Det er m.a.o. slik at oppstår det situasjoner i celler/organer der den elektriske spenningen er for lav («batteriet i cellene har for lite strøm»), vil det utløses smertesignaler. Feilspenningen i cellebatteriet er et sikkert tegn på problemer. Kroppen vil forsøke å øke blodsirkulasjonen og øke den elektriske aktiviteten i området slik at cellene og dermed skaden kan repareres. Når den elektriske tilstanden er normalisert, vil smerten opphøre. Har du fått en vellykket behandling, har den også løst det elektriske problemet. «Har du en ødelagt lyspære, nytter det ikke å sette en pille i stikkontakten, men å bytte lyspære (løse det elektriske problemet)».

TimeWaverLaptop3

Det Tyske selskapet TimeWaver leverer informasjons -og elektromedisinske appartater til behandling av årsakene til smerter

Elektromedisinske produkter på markedet. Uno Vita leverer dokumentert effektive og medisinsk godkjente apparater til personlig bruk (ActiPatch) til noen hundrelapper og større systemer til klinikker. ActiPatch behandler uten bivirkninger, uten medisiner og ubehag.
Mobilindustrien kommer snart med elektromedisinsk utstyr. Flere produsenter planlegger å komme med elektromedisinske enheter til telefonen for bl.a. stressreduksjon. Elektromedisin er fremtidens medisin.

Job 2270

TimeWaver mikrostrømterapi til hjemmebruk

ActiPatch Muscle Joint Pain 3D Pack 2014

ActiPatch dokumentert langvarig smertelindring uten medikamenter

400px-Sunset Hopping fa rszd

Smerter uten giftige medikamenter er mulig også for deg!

Les mer om elektromedisinske apparater her eller kontakt oss pr. e-postsalg@unovita.com for mer informasjon

Om forfatteren
Jan Fredrik Poleszynski (f. 1960) er i dag daglig leder, analyse- og utviklingsansvarlig av Klinikk for integrert medisin (eid av Uno Vita AS) på Grefsen i Oslo. E-post salg@unovita.com, www.unovita.com, shop.unovita.com

Lenker og lesetips

Biomag magnetfeltterapi (PEMF): www.magnetic-therapy-biomag.com
T
imeWaver: https://www.timewaver.de/en/

ActiPatch: http://actipatch.com/

Utvalgte studier på PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pulsed+electromagnetic+field+therapy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25343187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25199571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24936220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24893145

Uno-Vita

Uno Vita AS – Klinikk for Integrert Medisin

hjemmeside: www.unovita.com Nettbutikk: shop.unovita.com

Copyright © 2015 Uno Vita AS – All rights reserved – ®

PULSERENDE MAGNETFELTTERAPI (PEMF)

Utskrift

HELSEEFFEKTER AV PULSERENDE MAGNETFELTTERAPI (PEMF)

Set Lumina FS Finest - set of magnetic therapy 1200- 6

Mennesket styres av elektromagnetiske impulser
Ikke alle er klar over hvor stor påvirkning elektromagnetisk stråling har på oss, det vil si alt fra svake pulser fra jorda, sola, universet, radio, mobil, trådløs kommunikasjon, el-nettet/strøm, lys, sol, røntgen, radioaktiv stråling til stråling du selv sender ut fra hver eneste celle i kroppen. All kommunikasjon i kroppen er elektromagnetisk, og alle kjemiske reaksjoner er elektromagnetiske prosesser.

SpaceWeather-artl

Vi påvirkes av universets elektromagnetisk «vær»
NOAA Space Weather Prediction Center (www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts) formidler romværvarsel og prognoser om solaktiviteter og geofysiske hendelser som påvirker satellitter, kraftnett, kommunikasjon, navigasjon og mange andre teknologiske systemer. Hjerneforsker dr. Michael Persinger forventer at man vil begynne å bruke disse varslene for å forutsi hvordan mennesker vil oppføre seg og hvordan deres helsetilstand direkte blir påvirket av de elektromagnetiske bølgene fra rommet. Professor i astronomi og biofysikk A. L. Tchijevsky studerte historiske begivenheter i 72 land fra 500 f.Kr. til 1922 e.Kr. Han korrelerte store begivenheter med solflekkaktivitetene i samme periode («Index of Mass Human Excitablitity»). Tchijevsky konkluderte at 80 % av alle de viktigste historiske begivenhetene sammenfalt i tid med høyest solflekkaktivitet.

Omfattende forskningsmateriale viser at mennesker er like følsomme for endringer i elektromagnetiske felter som andre elektriske systemer. Selv små endringer i jordas magnetfelt påvirker alle mennesker. Geomagnetiske aktiviteter påvirker subtile, komplekse elektromagnetiske felt som har virkninger på vår kropp, bevissthet og helsetilstand. I Russland utvikles nå teknologi som kan gjøre oss mindre sårbare for skadelig romvær (www.isrica.com), da man anser dette som helt essensielt for menneskers helse og velvære i framtiden.

spaceweathercme
Forståelsen av pulserende magnetfeltterapi
Det er viktig at vi har basiskunnskap om kroppens grunnleggende elektromagnetiske egenskaper for lettere å forstå at effektiv terapi bør inkludere elektromagnetisk behandling. PEMF hjelper på en sikker og effektiv måte kroppens naturlige kommunikasjonssystem med å reparere skader, bygge nye celler og regulere veksten av dem. Pulserende magnetfeltterapi kan brukes hjemme, i klinikker og på reise. PEMF er godt dokumentert, effektivt og ufarlig (med mindre man har elektriske installasjoner i kroppen og noen få andre kontraindikasjoner). Den kjente dobbelt nobelprisvinneren dr. Linus Pauling uttalte i sin tid at «PEMF er til hjelp for menneskene fra fødsel til alderdom. PEMF vil endre det medisinske paradigmet.»

Application of magnetic therapy web 13

Effekter av PEMF/PEMF
Det er utført mang studier på PEMF eller PEMF-terapi. Kroppen er godt tilpasset pulserende magnetfelt fra vår tilstedeværelse på jorden (som er en kjempestor pulserende elektromagnet). PEMF er ufarlig, men dyptgripende, og studier viser effekter på en rekke lidelser inkludert kreft. Godt kjente og dokumenterte helseeffekter er blant annet:

Smertestillende og smertelindrende
Bedre søvn og mindre stress
Avslappende effekt på muskler og vev som lindrer kramper
Reduksjon av hevelser og ødem
Bedre blodsirkulasjon og oksygentransport
Avgiftende og aktiverer cellestoffskiftet
Antiinflammatoriske og antirevmatiske effekter
Økt energiomsetning, dvs. inntil femdobling av ATP-produksjonen i cellene
Flere generelt helbredende og regenererende effekter

Application of magnetic therapy web- 9

Mindre kjente effekter er blant annet:
Økt gjennomtrengelighet i cellemembranen for næringsstoffer, medisiner og andre stoffer.
Bedret kommunikasjon i kroppen mellom celler, DNA og celler, mellom kroppen og omgivelsene. PEMF er vist effektiv i behandling av kreft og prostatalidelser. Nyere forskning viser at svake elektromagnetiske felt har et informasjonselement som gjør at man direkte kan påvirke genuttrykket (DNA) på en helsefremmende måte ved informasjonsoverføring via elektromagnetiske signaler.

Mer om pulserende magnetfeltterapi (PEMF)
Smertestillende effekter
Via elektromagnetisk induksjon overføres energi som bidrar til små mikrostrømmer i nervefibrene. Disse bidrar til å motvirke smertesignaler som vanligvis beveger seg fra kilden via ryggraden og til hjernen. Mikrostrømmene bidrar til økt endorfinproduksjon, reduksjon av betennelser og hevelser. Pulsene regulerer nivået av kalsiumioner i blodet og øker transporten over cellemembranene. Effekten bidrar til utvidelse av blodårene, noe som virker smertelindrende. Terapien bidrar til at man føler seg og sover bedre og fremmer mer harmoniske/synkroniserte hjernebølger (målt med EEG).

1291320.large

Ilustrasjonsfoto (følelsen av smertefrihet)
Regenererende
PEMF med den patenterte teknologien Biomag (www.magnetic-therapy-biomag.com) viser raskere reduksjon av melkesyre i muskulaturen etter belastning. Dette skjer ved stimulering av enzymet laktat dehydrogenase. Forhøyet melkesyreproduksjon kan irritere nervereseptorer og forårsake smerte. Biomag-enhetene har dokumentert god effekt på ulike nevrologiske lidelser som isjias med mer.

restylane-01

Ilustrasjonsfoto ikke direkte relatert til teksten
Muskelavslappende
Behandlingen fører til sure metabolitter raskere transporteres ut av vevet (bedre blodgjennomstrømning). I kombinasjon med raskere fjerning og omdanning av melkesyre til glukose (glukoneogenese) resulterer dette i lindring og avslapning av irriterte muskler ved betennelsestilstander. Muskelkramper reduseres. Idrettsutøvere kan få forhøyet aktivitet i nervebanene som kan bidra til for sterke muskelsammentrekninger. Den muskelavslappende effektenen på ryggmuskulaturen ved bruk av Biomag PEMF lindrer mange plager. Symptomer som kan bedres, er for eksempel stive halsvirvler, hodepine, svimmelhet, dårlig hørsel, dårlig mobilitet i ledd, «skudd»smerter fra ryggen til ekstremiteter og relaterte symptomer.

Bodycraft-3

Motvirker hevelser
PEMF øker stoffskiftet slik at cellene raskere absorberer vann. (??) Behandlingen lindrer betennelse og smerte. Det anbefales at man plasserer Biomag-enheten over den berørte delen av kroppen for direkte effekt i området. Behandling kan med fordel gjøres tre ganger om dagen (30-45 minutter). Reduksjon i hevelser og smerter kommer gjerne etter noen dager (avhengig omfanget av problemet). Man bør minst gi 10-12 dagers behandling for å få mer langvarig effekt.

41EACA31-7B9D-42F4-AE21-28C384BBBBD5
Bedre oksygenering av alle vev
Lavfrekvente, pulserende magnetfelt bidrar til økt elektrisk polarisering og ladning av røde blodceller. Effekten motvirker at cellene klumper seg sammen (Rouleaux-effekt). Når blodcellene har passert gjennom det elektromagnetiske feltet, blir de mer spredt utover og ladet. PEMF stimulerer blodcellens plastisitet (evnen til å endre form). Mer fleksible blodceller kommer lettere forbi innsnevringer i årene. Blodets evne til å binde og transportere oksygen forbedres, polariseringen av blodcellene motvirker muskelspenninger i arteriene, blodårene utvides, og risikoen for blodpropp reduseres. Økt gjennomstrømning resulterer i at avfall bedre transporteres vekk fra vev (forbedret avgiftning).
Den parasympatiske delen av nervesystemet aktiveres (virker avslappende), Ca2+ (kalsiumioner) fjernes fra blodet, og årene utvider seg. Disse prosessene bidrar til balanse og en mer harmonisk hjertefunksjon, god blodsirkulasjon og et normalisert blodtrykk. Lavfrekvent elektromagnetisk terapi motvirker hjertesykdom og manglede oksygentilførsel til vev generelt, problematiske sår i huden og andre sirkulasjonsproblemer.

nucleus-medical-art-illustration-of-red-blood-cells-rbcs-transporting-oxygen-molecules-bonded-with-hemoglobin
Avgiftning og simulering av cellestoffskiftet
Biomag PEMF trenger dypt inn i kroppen og gjennomstrømmer alle celler der en svak elektrisk strøm blir indusert. Det elektriske potensialet i cellemembranen endres, noe som påvirker cellemembranens gjennomtrengelighet (permeabilitet). Økt elektrisk potensial fremmer blodsirkulasjon, oksygenering, næringstilførsel og bedre eliminering av avfallsstoffer fra stoffskiftet. Jo høyere stoffskifte, desto bedre skjer eliminering av avfall, avgiftning og helbredelse av skader. Legger man en Biomag-enhet direkte på leveren, medfører det at alle grunnleggende funksjonerer i leveren blir stimulert. Når leveren stimuleres, akselereres og forbedres avgiftningsprosesser i hele kroppen. Lokale effekter oppnås ved å plassere applikatoren på den berørte delen av kroppen som muskelen, leddet, organet, ryggraden, osv.

Screen-Shot-2013-03-04-at-11.52.12-AM
Antiinflammatorisk og antireumatiske effekter
Lavfrekvent elektromagnetisk terapi stimulerer aktiverer dannelsen av nytt vev og medfører økt følsomhet for parathormon (den viktigste regulatoren av nivået av kalsiumioner i blodet). PEMF er effektivt ved brudd, forkalkninger, ben som «gnikker» mot hverandre og smerter i forbindelse med proteser. Det er vist at PEMF kan øke nivået av proteoglykaner (et molekyl som binder vann til vev) med inntil 22 %. Bedre hydrering av vev bidrar til raskere helbredelse av bruskskader, noe som normalt er vanskelig å oppnå. Regenerering fungerer også for andre vevstyper (mykt vev), ikke bare beinvev. Biomag har positiv effekt på betennelser og revmatiske sykdommer. Terapien stimulerer fagocytosen, de hvite blodcellenes evne til å spise sykdomsframkallende organismer. Den øker også produksjonen av superoksid, noe som bidrar til å regulere tarmfloraen. Dette kan imidlertid også være årsaken til en midlertidig forverring av tilstanden for revmatikere i løpet av de første par behandlingene. Etter et par behandlinger økes produksjonen av enzymet superoksid dismutase, og helbredelsesprosessen blir mer merkbar. Dette enzymet (SOD) er nøkkelen til å holde superoksid under kontroll i cellene våre og fungerer dermed som både en antioksidant og virker betennelsesdempende i kroppen. SOD nøytraliserer frie oksygenradikaler som fører til aldring. Det beskrives i faglitteraturen gode effekter ved behandling av degenerativ ryggmargsykdom.

f glisodin antioxidant

calcium-regulation
Elektrolyttbalansen i og utenfor cellene og i særdeleshet konsentrasjonen av kalsiumioner (Ca2+) reguleres ved elektromagnetiske stimuli. Skadde celler har tendens til å få for høyt nivå av kalsiumioner intracellulært, noe som kan være destruktivt for cellen. Når cellene stimuleres med PEMF, vil de ofte gjenvinne balansen av kalsiumioner. Dette har positive effekter på enzym- og ATP-produksjon, det elektriske potensialet over cellemembranen og cellulære funksjoner generelt. Konsentrasjonen av kalsiumioner i cellen har vist seg å ha stor betydning for når kreftceller dør (apoptose). Hos barn med hjerneskade (cerebral parese) vil viktige signalceller (gliaceller) i nervesystemet stimuleres ved at cellemetabolismen forbedres som beskrevet ovenfor. Kalsiumionebalansen i cellene har stor betydning for organismen, noe blant annet den amerikanske legen og forskeren Thomas E. Levy har redegjort for i sin veldokumenterte bok Death by calcium (Henderson, NV: MedFox Publishing, 2013).

Application of magnetic therapy WEB- 4
Lenker og lesetips
Biomag magnetfeltterapi (PEMF): www.magnetic-therapy-biomag.com
Utvalgte studier på PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pulsed+electromagnetic+field+therapy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25854350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25343187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25199571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24936220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24893145
Informasjonsfelter
Alexander Chizhevskyes «Interaction between the Sun and human excitability (anbefalt lesning)
https://pdf.yt/d/vYAulJlSu_O5kESO
Bølgegenetikk (eng. Wave Genetics)
http://wavegenetics.org/
Torsian Field og stråling: http://www.spinor.kiev.ua/

Vårt geomagnetiske miljø og helse
International Scientific Research Institute of Cosmic Anthropoecology: www.isrica.com
Nevroner, nerver, hjerne og miljøpåvirkning: http://neuroresearchproject.com/
Schumann-resonans og påvirkning av menneskets helse: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1015637127504
Kosmisk stråling og helse: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17998801
Video om solvær: https://www.youtube.com/watch?v=OcvaKCS7bD0
Video om Schumann-resonans og hjernen: https://www.youtube.com/watch?v=A-PZRNr0OcI&list=UUQrDL65bfVwapCiXP-S7RHg&index=5&feature=plcp

Uno-Vita

Uno Vita AS – Klinikk for Integrert Medisin
hjemmeside: www.unovita.com Nettbutikk: shop.unovita.com

Copyright © 2015 Uno Vita AS – All rights reserved – ®

Fullspektrum lys gir liv og god helse

FULLSPEKTRUM DAGSLYS ER VIKTIG FOR ALT LIV

205a10ff65cecb1382816e052a5a1f3c

Selskapet LifeEnergy har utviklet et stort utvalg av ekte helsefremmende fullspektrum dagslyspærer, lysrør og LED siden 1992. Selskapet har hovedkontor i Tyskland og leverer den kvaliteten og påliteligheten vi forventer av et tysk selskap.

Naturlig lys gir god helse
LifeEnergy har nå både det aller ypperste innen fullspektrum lyskilder i assortimentet som inkluderer sparepærer og LED. Uno Vita AS er norsk distributør og tilbyr alle de mest brukte pærene, lysrørene og spesialproduktene for lysterapi. Arbeidsplasser, skoler, treningsstudio, hjem og privatpersoner kan enkelt bytte ut sine gamle, energikrevende pærer med moderne fullspektrumslys som gir en rekke positive effekter på mennesker og miljøet. Vi gjør oppmerksom på at det etter hvert finnes mange produsenter av lyskilder, men som benytter ulike giftige materialer (kvikksølv), som ikke benytter energisparing eller som ikke har ekte fullspektrum lys. LifeEnergy er en solid og pålitelig leverandør med høy kvalitetskontroll.

LogoLifeLite

Ekte fullspektrumlys har gunstige helseeffekter og bør installeres alle steder folk oppholder seg! Det bør være en enkel beslutning for den enkelte, institusjoner, skoler, arbeidsplasser, sykehus og privat å anskaffe fullspektrumlys hvis man setter seg inn i fakta. Vitenskapelig studier (referanser mot slutten av dokumentet) er så positive at installasjon av fullspektrumlys vil bidra til at barn, voksne, gamle og syke får et bedre liv hvis de har tilgang på helsebringende lys hele året (ute som inne).

artsonne
Virkninger av fullspektrums lyskilder der mennesker oppholder seg:

– forbedrer fargegjengivelse (vi ser bedre, farger kommer bedre frem)
– forbedrer lesbarhet og visuell klarhet (vi ser bedre og blir mindre slitne)
– forbedrer humøret
– øker produktiviteten i bedrifter og institusjoner
– reduserer skader og ulykker på arbeidsplassen
– gjør deg mer mentalt årvåken? og gir energi
– øker salget i butikker/utsalgssteder
– motvirker vinterdepresjon
– bidrar til redusert forekomst av forkjølelse og influensa (mindre sykefravær)
– bidrar til bedre søvn
– gjør at planter trives bedre
– øker læreres, studenters og skoleelevers resultater og ytelse vesentlig
– bidrar til å opprettholde en naturlig og godt balansert hormonproduksjon
– motvirker redusert sexlyst i vinterhalvåret
– øker D-vitaminproduksjonen i kroppen
– reduserer forekomsten av tannråte

Fullspektrum dagslys gir mindre energibruk, øker produktiviteten, reduserer en rekke helseproblemer og er av samme årsaker svært god investering for alle.

 

GT logo 2013 0-0-0-100 on 0-20-100-0

artapfel

 

 

Hva betyr naturlig lys for din helse?
Professor dr. Fritz Hollwich, direktør ved Universitets Øyehospital i Münster, oppdaget at bare om lag 25 % av alt lys absorberes via våre øyne med den optiske delen av synsbanene for visning av bilder.
De resterende 75 % passerer som energi gjennom synsbanene i hjernen og hypotalamus, hormonenes «hovedsentral» i kroppen. Kjertelen er «sjefen» og en viktig regulator av våre hormoner og det autonome neversystemet og dermed hele kroppen. Hypotalamuskjertelen kontrollerer mange funksjoner som ofte er svekket hos deprimerte mennesker.
Vinterdepresjon (SAD, Seasonal Affective Disorder)

Begrepet SAD ble introdusert av dr. Norman E. Rosenthal og karakteriserer depresjoner preget av symptomer som:
humørsvingninger
redusert energi
overspising
økt behov for søvn
vektøkning
nedsatt sexlyst

Symptomene oppstår vanligvis i vintermånedene. Ifølge en undersøkelse utført av dr. Leora N. Rosen i samarbeid med NIMH, Psykiatriske Institutter i Amerika, New York statspsykiatrisk institutt og Walter Reed militære forskningsinstitutt.SAD er mer vanlig på nordlige enn sørlige breddegrader (Se Norman E. Rosenthals Winter Blues).

 

beauty enjoy

Bordlysdame3

 

Dr. Rosenthal og dr. Thomas Wehr utførte en dobbeltblind studie på fullspektrum lysbehandling av vinterdepresjon. Alle pasienter som brukte fullspektrum lys følte seg betraktelig bedre, mens de som fikk kunstig lys, ikke viste noen bedring.

Tidlig på 50-tallet ba Walt Disney den kjente fotografen og biologen John Ott om å lage en «tidsforsinket» film (viser bilder i rask rekkefølge som for eksempel 1 års vekst på 40 sekunder) av et eple, fra knopp til moden frukt. Forskerene bygde en glassboks rundt en plante (et epletre) for å beskytte den mot vinden, mens den andre epleplanten sto direkte i sollys. På treet som fikk fullspektrum sollys, ble eplene røde og friske, mens det andre treet ble sykt og eplene små.

 

blume
Forskning har også vist at vi leser og arbeider bedre i fullspektrumslys, samt at kroppen regulerer søvn og hormonproduksjon mye bedre. Får man ikke ordentlig lys hver dag, vil kroppen gå inn i en «skumringstilstand» og «slumre», noe som for enkelte kan utvikle seg til vinterdepresjon, influensa, slapphet osv.

lys

Solys er livet
Ved begynnelsen av det 20. århundre var sollys en av de viktigste behandlingene mot en rekke smittsomme sykdommer. Niels Finsen 1903 mottok Nobels fredspris for å ha vellykket behandlet tuberkulose av huden med UV-lys. Men oppdagelsen av penicillin i 1937 skjøv denne ikke-invasive, naturlige formen for terapi ut i «mørke». Nå er den imidlertid tilbake for fullt i likhet med andre elektromagnetiske terapier (mikrostrømmer, frekvensterapi, pulserende magnetfelt og millimeterbølge terapi).

Fordeler og ulemper med UV-lys

En riktig mengde av UV-stråling er viktig for vår helse. Siden dannelsen av ozonhull har mer UVC-stråler, som normalt skjermes av atmosfæren, nådd jordas overflate. Skadene som UV-lys generelt fører til, er imidlertid sterkt overdrevet. Studieresultatene som presenteres nedenfor, viser tydelig at en viss mengde UV-lys, spesielt UVA og UVB, er av stor betydning for vår helse. Dr. Zane R. Kime viser i sin bok Sollys og helse blant annet at maten etter hans mening spiller en viktigere rolle i utvikling av hudkreft enn solstråling. På dette feltet har Joan Smith-Sonneborn, professor i zoologi og fysiologi ved Universitetet i Wyoming, foretatt interessant forskning.

UVA og UVB-lys i små doser er positivt stimulerende og har effekt på energibalansen, immunsystem, metabolisme, blodtrykk, sukker, endokrinsystemet, konsentrasjon, ytelse og læring, samt at det fremmer en sunn benbygning på grunn av vitamin D-syntese.
Immunsystem
Bestråling med sollys øker antall hvite blodceller, de fleste lymfocytter, dermed øker forsvaret mot infeksjonssykdommer betraktelig. I tillegg er produksjonen av interferon stimulert. Dette hindrer virus fra formere seg. Ifølge en studie i Russland, der forsøkspersonene ble behandlet med sollys, sank antall forkjølelser med 50% sammenlignet med kontrollgruppen.
Lavere kolesterol, vitamin D og kalsiumabsorpsjon
Kolesterol og Vitamin D har svært lik molekylstruktur. Når kolesterol er eksponert for sollys, blir den omdannet til vitamin D. Det har også blitt vist at kolesterolavleiringer blir degradert på arterieveggene etter UV-lysstråling. På grunn av dannelsen av vitamin D øker kalsiumabsorpsjon.
Et eksperiment har vist at absorpsjonen av kalsium i en forsøksgruppe som bor i et rom med vanlig glødelampe, minsket med 25%. Mens den økte med 15 % i en sammenligningsgruppe som bodde i et rom med full-spektrum belysning med en UV -komponent. Begge grupper fikk den samme dietten, og ingen ble eksponert for sollys i tillegg.

artauge

Anbefalt lesning

The Healing Power of Light av Dr. Jacob Liberman, OD, Ph.D. Scherz Verlag – ISBN 3-502-19406-8 Dr. Zane R. Kime Waldhausen Publishing – ISBN 3-926453-06-0, Dr. Norman E. Rosenthal, MD – Professor Siegfried Kasper F. Heyne Verlag – ISBN 3-453-13243-2 og ISBN 3-86150-095-7

Nettlenker om godt fullspektrum lys

http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/lightinganswers/fullspectrum/production.asp
http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/lightinganswers/fullspectrum/benefits.asp
http://www.healthyschools.org/downloads/Daylighting.pdf
https://www.healthdesign.org/chd/research/impact-light-outcomes-healthcare-settings
http://www.biomedcentral.com/1740-3391/5/2/
https://www.youtube.com/watch?v=Hzvkz4NbWVI#t=18
http://shop.unovita.com/equipment/lysterapi.html

 

10w-hira-day-ger-low 1LifeLite T8 Fluorescent tubes LightWave T5 2ft 4-tube left

 

Norsk importør: Uno Vita AS
Nettbutikk: shop.unovita.com
Hjemmeside: www.unovita.com 

e-post salgsavdeling: salg@unovita.com

Tel. +47 22 09 18 80 – Copyright © 2014 Uno Vita AS

Seminar 6-7th December with Dr. Korotkov

English: Seminar and workshop in Oslo two days 6-7th December 2014
Norwegian: Seminar 6-7 desember 2014 med dr. Konstantin Korotkov – Seminar and workshop

KG

Kurs og workshop med Konstantin Korotkov

Lørdag 6. og søndag 7. desember

Visste du at det er mulig å fange opp fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige energier mellom enkeltpersoner?

Visste du at dette kan brukes til å diagnostisere og behandle fysiske sykdommer?

Visste du at denne teknologien er vitenskapelig dokumentert?

Teknologien heter Gas Discharge Visualization (GDV) og er en svært avansert metode for å analysere elektrisk biofelter fra mennesker, dyr, planter, vann og væsker. Analysen gjøres ved hjelp av et BioWell kamera som overfører og koder informasjonen til en datastyrt modell og kan leses av på en dataskjerm. Mulighetene for diagnostisering og behandling innen medisin, psykologi, lydterapi, biofysikk, genetikk, rettsmedisin, landbruk, økologi etc. er uendelige.

GDV BioWell kamera er akseptert av russiske helsedepartementet som medisinsk godkjent teknologi. Mer enn 400 leger, behandlere og forskere bruker teknologien verden over. I Norge er Klinikk for Integrert Medisin en av noen få som benytter den daglig.

Foredraget til Korotkov og verkstedsdagen vil gi en innføring i vitenskap og praktisk opplæring i BioWell-kamera. Her vil du få se hvordan vi kan analysere for eksempel vann og levende vesener og se effekter av påvirkning.

Hvis du lurer på hvordan ditt elektriske felt ser ut, får du kanskje mulighet til å finne det ut 7. desember!

images (3)

Program:
Dag 1 – tilrettelagt for publikum generelt og med eksperimenter og demonstrasjoner i plenum. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Dag 2 – tilrettelagt for de som ønsker å gå dypere i funksjon og teori, samt få opplæring, prøve utstyr og bli kjent med teknologien. Mulighet for personlige analyser.

Kurset holdes på Fjellheim Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 14, 0572 Oslo.

Påmelding:
Tidlig påmelding kr. 1.590,- for begge dager frem til 30. november.

Pris pr. kursdag er kr. 990,-. Det gis ikke rabatt for kun deltakelse på en av dagene.

Send påmelding på e-post til salg@unovita.com eller ring tlf. 22 09 18 80 eller best av alt klikk her og bestill!

Om Konstantin Korotkov
Konstantin Korotkov er professor i fysikk ved St. Petersburg stats Tekniske universitet i Russland. Han har publisert over 70 artikler i ledende tidsskrifter om fysikk og biologi og har 12 internasjonale patenter på biofysikkoppfinnelser. Koroktkov er en internasjonalt kjent foredragsholder, forfatter og medredaktør av tidsskriftet «Bevissthet og fysisk virkelighet», som publiserer artikler både på russisk og engelsk. Korotkov leder utviklingen av GDV-teknikken.

English short basic information on the seminar and workshop to follow (agenda and more will be updated shortly in the weeks to come with more details on hotels etc.).

We recommend this hotel and are working on a special deal for attendees that stay there (change language at the top of the page if you want). Ask them about a special discount for the Uno Vita seminar 6-7 December (it will be in effect in a few days).

http://www.norlandiacare.no/en

Day 1 – Understanding energy, energy fields of all living with live experiments. What is GDV, Bio-Well and much more. Day one will be at the level of understanding for all that speaks English (we will translate some if needed among the audience). This will be the day for all with experience of measurements of the room, of people of water and more. Prepare to have fun! This is people with and without special skills in the field (for all)

Day 2- Deeper knowledge is revealed. Theory of the energies in details that are more technical and for further “hands on” experience with the apparatus. Day 2 will have more focus on doctors, practioners and other people who are using the equipment or consider purchasing equipment and wanting to know more of the science and research behind it.

Single day’s registration and purchase.

Day 1. For all levels of skills and knowledge with experiments and demonstrations price kr. 990,-.

Dag 2. For those who want to god deeper, understand the technology, get «hands on» and plan on purchasing or already uses the technology. You should attend Day 1 since the course and training will connect the two days. There will also be personal analyzing as much as time allows it.

There is a discount for registration and payment on both days, but not on single days. We do want you in all cases if possible to register bye payment in the net shop if possible or contact our office for help. You can reserve space also via sales@unovita.com or via phone + 47 22 09 1880. Please also send your complete information and any requests about the seminar on the e-mail above.

See you soon!

There will be a special discount on 5% of all binding orders at the seminar (or before if you will attend the seminar) and workshop!

energyco1-202x300 - Kopi

www.bio-well.com and www.unovita.com

presents a Workshop with Dr. Konstantin Korotkov
Real-Time Measurements of the Human Energy Field
Quantifying Subtle Energies with the Electrophotonic Imaging based aon
Gas Discharge Visualization Technique
By Konstantin Korotkov, Ph.D., Professor of Physics, St. Petersburg, Russia
EPC/GDV instruments were successfully used in preparation of Russian Olympic and Paralympic teams for Sochi-2014 Games
Dr. Konstantin Korotkov, Russian physicist, is a leading scientist internationally renowned for his research on the human energy field. Professor Korotkov developed the Electrophotonic Camera (EPC/GDV) instrument to study human energy field. This technique, based on the Kirlian effect, goes far beyond traditional Kirlian photography in many ways. The EPC system allows for direct, real-time viewing and analysis of changes in the energy field of humans and other organisms. The information gathered is quantified and analyzed by sophisticated software. This has extraordinary implications for all health related fields including traditional and complementary medicine.
Research with the EPC device is currently being carried out at universities and research institutes worldwide, in such areas as medicine, «energy medicine» (at the University of Arizona), athletic training, biophysics, parapsychology, and other areas.
Dr. Korotkov will discuss the human energy field from a scientific view and present the principles of EPC. Research results using EPC for health assessment will be presented, as well as new experiments and new software. The effects of meditation, concentration, and acupuncture on the human energy field will be discussed. Some results on human energy field changes observed in the teaching of psi, healing and also after death, will be demonstrated. Special topic is discussion of the EPC dynamic real-time recording of human emotions and consciousness influence to water and sensors. Also discussed will be the use of EPC in alternative medicine, consciousness studies, and measurements on structured water, blood, and minerals.

Subjects that will be covered at the worshop include:
• Scientific understanding of the Human Energy Field (HEF)
• Principles of the EPC technique for quantifying HEF
• Bio-Well – new revolutionary device to study Human Energy Field
• New understanding of Consciousness
• Basic principles of EPC diagnostics:
• Basic principles of EPC measurements of liquids and materials: water, blood, minerals
• Measuring the Entropy of Space
• Application of EPC analysis for sports training
• Quantitative evaluation of individual reactions: alternative medicine, healing, meditation, concentration, T’ai Chi, Acupuncture, etc.
• EPC measurements of structured water.
Konstantin Korotkov is and Professor of Physics at St. Petersburg Federal Research University ITMO in Russia and Senior Researcher of Saint Petersburg Federal Research Institute of Physical Culture and Sport.
He has published over 200 papers in leading Russian and international journals on physics and biology, and he holds 12 patents on biophysics inventions. He is the author of 9 books, published in Russian, English, Italian, German, Spanish, Dr. Korotkov is a President of the Union of Medical and Applied Bioelectrography.

sputnik  macbook-pro-2

Om Konstantin Korotkov
Konstantin Korotkov er professor i fysikk ved St. Petersburg stats Tekniske universitet i Russland. Han har publisert over 70 artikler i ledende tidsskrifter om fysikk og biologi og har 12 internasjonale patenter på biofysikkoppfinnelser. Koroktkov er en internasjonalt kjent foredragsholder og har forfattet en rekke bøker. Han er medredaktør av tidsskriftet Bevissthet og fysisk virkelighet, som publiserer artikler både på russisk og engelsk.

Korotkov leder utviklingen av GDV-teknikken, som er en svært avansert metode for å analysere elektrisk biofelter fra mennesker, dyr, planter, vann og en rekke andre organismer og væsker.

Hans teknikker et gjennombrudd og en videreutvikling av Kirlian-fotografering for direkte, sanntids visning av det menneskelige biofeltet. Denne nye teknologien BioWell kamera gjør det bl.a. mulig å fange opp fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige energier som kommer til og fra enkeltpersoner, planter, væsker, pulver eller livløse objekter, og overføre/kode disse i en datastyrt modell. De nesten ufattelige mulighetene for diagnostisering og behandling har et stort potensial innen medisin, psykologi, lydterapi, biofysikk, genetikk, rettsmedisin, landbruk, økologi etc.

GDV-teknikken er akseptert av russiske helsedepartementet som medisinsk godkjent teknologi. Mer enn 400 leger, behandlere og forskere bruker teknologien verden over. I Norge er Klinikk for Integrert Medisin en av noen få som har teknologien og benytter den daglig.

Introduksjon av Bio-Well GDV kamera i Skandiavia – spesialpris for kjøp på seminaret (under kr. 10.000, samt tilbud på tilleggesutstyr som vannmåler, måling av energi i rom med mer)!

2 spennende dager, lørdag og søndag 6 og 7. desember

Foredraget til Korotkov og verkstedsdagen dagen etter vil bygge videre på James Oschmans foredrag, men gå lenger. Du vil få en dag med vitenskap i praksis og opplæring i BioWell-kamera. Her vil du få se hvordan vi kan analysere for eksempel vann og levende vesener og se effekter av påvirkning. Dagsplanene blir snart publisert og oppdatert. Vil du være med på de mest spennende seminarene med toppforskerne fra USA og Russland i Norge i år, er dette tidspunktet å reservere deg plass BioWell kamera introduseres i Skandinavia. Hvis du lurer på hvordan ditt elektriske felt ser ut, får du kanskje mulighet til å finne det ut 7. desember!

Uno-Vita
Tidlig påmelding gir samlet spesialprisen kr. 1.590,- for begge dager frem til 30 november. Enkeltdager: Dag 1 – tilrettelagt for publikum generelt og med eksperimenter og demonstrasjoner i plenum kr. 990,-. Dag 2 – tilrettelagt for de som ønsker å gå dypere i funksjon og teori, samt få opplæring og prøve utstyr og bli kjent med teknologien direkte kr. 990. Dag 2 vil det også gi bli gitt noen personlige analyser så langt tiden rekker.

Det gis ikke rabatt for kun deltakelse på en av dagene, men av praktiske hensyn ønsker vi en e-post til salg@unovita.com om du ikke kommer begge dager (verkstedsdagen vil bl.a. ta sikte på og måle deltagerne og vi må vite omtrent hvor mange vi vil målet den dagen)

DrK

Alternativt til å bestille plass i nettbutikken, kan du melde deg på via salg@unovita.com eller på telefon 22 09 18 80.

Kurset og verkstedsdagen etterpå med Konstantion Korotkov holdes av plassbehov i Norsk Luthersk Misjonssambands lokaler i Sinsenveien 25. Detaljer og dagsplaner kommer snart.

Kun forhåndsbetalende er sikret plass på seminarene, meld deg på nå!

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev og også følge oss på Facebook!